JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

東北地區

tohoku

仙台


29° 84° / 13° 55°
--%

青森


22° 72° / 11° 52°
--%

盛岡


24° 75° / 48°
--%

秋田


21° 70° / 11° 52°
--%

山形


28° 82° / 11° 52°
--%

福島


30° 86° / 13° 55°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  25 五月 (星期五) 26 五月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 22° 72° 11° 52° --% 20° 68° 11° 51° 20%
陸奧 (青森) 20° 68° 10° 50° --% 19° 66° 48° 20%
八戶 (青森) 22° 72° 11° 52° --% 20° 68° 11° 51° 20%
秋田 (秋田) 21° 70° 11° 52° --% 21° 69° 13° 55° 20%
橫手 (秋田) 25° 77° 10° 50° --% 26° 78° 11° 51° 20%
盛岡 (岩手) 24° 75° 48° --% 24° 75° 11° 51° 20%
宮古 (岩手) 25° 77° 10° 50° --% 18° 64° 10° 50° 20%
大船渡 (岩手) 26° 79° 11° 52° --% 21° 69° 13° 55° 20%
仙台 (宮城) 29° 84° 13° 55° --% 23° 73° 15° 59° 20%
白石 (宮城) 29° 84° 11° 52° --% 25° 77° 13° 55° 20%
山形 (山形) 28° 82° 11° 52° --% 26° 78° 13° 55° 20%
米澤 (山形) 27° 81° 10° 50° --% 27° 80° 10° 50° 20%
酒田 (山形) 24° 75° 12° 54° --% 22° 71° 13° 55° 20%
新庄 (山形) 25° 77° 48° --% 25° 77° 11° 51° 20%
福島 (福島) 30° 86° 13° 55° --% 27° 80° 15° 59° 20%
小名濱 (福島) 25° 77° 14° 57° --% 24° 75° 14° 57° 20%
會津若松 (福島) 28° 82° 10° 50° --% 26° 78° 13° 55° 20%