JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福島

  21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福島 (福島) 45° 36° --% 46° -1° 31° 10%
小名濱 (福島) 10° 50° 39° --% 46° 32° 10%
會津若松 (福島) 42° -3° 27° --% 42° -3° 27° 10%