JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

鐮倉 - 橫濱  (神奈川)

15 十二月 (星期日) 16 十二月 (星期一)
12° 54° 13° 55°
43° 41°
晴天 --% 多雲時晴 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
17 十二月 (星期二) 多雲時有偶陣雨 15° 59° 44° 50%
18 十二月 (星期三) 多雲時晴 19° 66° 12° 53° 40%
19 十二月 (星期四) 多雲 14° 57° 10° 50° 40%
20 十二月 (星期五) 多雲 13° 55° 48° 40%
21 十二月 (星期六) 多雲時晴 11° 51° 44° 30%
22 十二月 (星期日) 多雲時有雨 46° 37° 50%
23 十二月 (星期一) 晴時多雲 18° 64° 46° 30%

月平均氣象數據 (橫濱 - ****)

鐮倉 - 橫濱

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.9° 49.8° 10.3° 50.5° 13.2° 55.8° 18.5° 65.3° 22.4° 72.3° 24.9° 76.8° 28.7° 83.7° 30.6° 87.1° 26.7° 80.1° 21.5° 70.7° 16.7° 62.1° 12.4° 54.3°
最低氣溫 2.3° 36.1° 2.6° 36.7° 5.3° 41.5° 10.4° 50.7° 15.0° 59° 18.6° 65.5° 22.4° 72.3° 24.0° 75.2° 20.6° 69.1° 15.0° 59° 9.6° 49.3° 4.9° 40.8°
降雨量 59mm 68mm 141mm 144mm 152mm 190mm 169mm 165mm 234mm 206mm 107mm 55mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

15 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: