JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

鐮倉 - 橫濱  (神奈川)

30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
19° 66° 19° 66°
11° 51° 11° 51°
--% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
01 十一月 (星期日) 多雲時晴 21° 69° 10° 50° 30%
02 十一月 (星期一) 多雲 22° 71° 13° 55° 40%
03 十一月 (星期二) 多雲時晴 23° 73° 14° 57° 30%
04 十一月 (星期三) 晴時多雲 20° 68° 11° 51° 20%
05 十一月 (星期四) 晴轉陰 19° 66° 12° 53° 30%
06 十一月 (星期五) 晴時偶陣雨 19° 66° 14° 57° 40%
07 十一月 (星期六) 晴時偶陣雨 21° 69° 16° 60° 40%

月平均氣象數據 (橫濱 - ****)

鐮倉 - 橫濱

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.9° 49.8° 10.3° 50.5° 13.2° 55.8° 18.5° 65.3° 22.4° 72.3° 24.9° 76.8° 28.7° 83.7° 30.6° 87.1° 26.7° 80.1° 21.5° 70.7° 16.7° 62.1° 12.4° 54.3°
最低氣溫 2.3° 36.1° 2.6° 36.7° 5.3° 41.5° 10.4° 50.7° 15.0° 59° 18.6° 65.5° 22.4° 72.3° 24.0° 75.2° 20.6° 69.1° 15.0° 59° 9.6° 49.3° 4.9° 40.8°
降雨量 59mm 68mm 141mm 144mm 152mm 190mm 169mm 165mm 234mm 206mm 107mm 55mm

近鄰的城市