JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

鐮倉 - 橫濱  (神奈川)

13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
33° 91° 33° 91°
25° 77° 25° 77°
--% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
15 八月 (星期六) 晴時多雲 34° 93° 26° 78° 20%
16 八月 (星期日) 晴時多雲 34° 93° 26° 78° 30%
17 八月 (星期一) 晴時多雲 33° 91° 26° 78° 30%
18 八月 (星期二) 晴時多雲 33° 91° 26° 78° 20%
19 八月 (星期三) 晴時多雲 32° 89° 26° 78° 30%
20 八月 (星期四) 晴時多雲 33° 91° 26° 78° 30%
21 八月 (星期五) 晴時多雲 32° 89° 26° 78° 30%

月平均氣象數據 (橫濱 - ****)

鐮倉 - 橫濱

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.9° 49.8° 10.3° 50.5° 13.2° 55.8° 18.5° 65.3° 22.4° 72.3° 24.9° 76.8° 28.7° 83.7° 30.6° 87.1° 26.7° 80.1° 21.5° 70.7° 16.7° 62.1° 12.4° 54.3°
最低氣溫 2.3° 36.1° 2.6° 36.7° 5.3° 41.5° 10.4° 50.7° 15.0° 59° 18.6° 65.5° 22.4° 72.3° 24.0° 75.2° 20.6° 69.1° 15.0° 59° 9.6° 49.3° 4.9° 40.8°
降雨量 59mm 68mm 141mm 144mm 152mm 190mm 169mm 165mm 234mm 206mm 107mm 55mm

近鄰的城市