JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

箱根 - 小田原  (神奈川)

25 四月 (星期四) 26 四月 (星期五)
25° 77° 24° 75°
16° 60° 15° 59°
雨轉多雲 --% 多雲時有偶陣雨 50%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
27 四月 (星期六) 多雲時晴 16° 60° 12° 53° 30%
28 四月 (星期日) 晴時多雲 18° 64° 48° 10%
29 四月 (星期一) 多雲 16° 60° 12° 53° 40%
30 四月 (星期二) 多雲時有偶陣雨 21° 69° 13° 55° 50%
01 五月 (星期三) 晴時多雲 19° 66° 13° 55° 30%
02 五月 (星期四) 晴時偶陣雨 20° 68° 12° 53° 40%
03 五月 (星期五) 晴時偶陣雨 21° 69° 13° 55° 40%

月平均氣象數據 (小田原 - ****)

箱根 - 小田原

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 10.5° 50.9° 10.8° 51.4° 13.4° 56.1° 18.5° 65.3° 22.3° 72.1° 24.7° 76.5° 28.4° 83.1° 30.0° 86° 26.7° 80.1° 21.8° 71.2° 17.2° 63° 13.1° 55.6°
最低氣溫 0.6° 33.1° 1.0° 33.8° 4.1° 39.4° 9.1° 48.4° 13.6° 56.5° 17.6° 63.7° 21.6° 70.9° 22.7° 72.9° 19.4° 66.9° 13.6° 56.5° 8.1° 46.6° 3.1° 37.6°
降雨量 80mm 95mm 188mm 190mm 185mm 244mm 198mm 204mm 247mm 206mm 123mm 60mm

近鄰的城市