JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

日光 - 大田原  (櫪木)

13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
32° 89° 32° 89°
22° 71° 22° 71°
--% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
15 八月 (星期六) 晴時多雲 32° 89° 23° 73° 20%
16 八月 (星期日) 多雲時晴 33° 91° 24° 75° 30%
17 八月 (星期一) 晴時多雲 33° 91° 23° 73° 20%
18 八月 (星期二) 晴時多雲 32° 89° 23° 73° 20%
19 八月 (星期三) 晴時多雲 37° 98° 22° 71° 30%
20 八月 (星期四) 晴時多雲 36° 96° 24° 75° 30%
21 八月 (星期五) 晴時偶陣雨 36° 96° 23° 73° 40%

月平均氣象數據 (大田原 - ****)

日光 - 大田原

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 7.2° 45° 8.0° 46.4° 11.4° 52.5° 17.5° 63.5° 21.7° 71.1° 24.4° 75.9° 27.8° 82° 29.5° 85.1° 25.4° 77.7° 20.1° 68.2° 14.9° 58.8° 10.0° 50°
最低氣溫 -3.2° 26.2° -2.7° 27.1° 0.1° 32.2° 5.5° 41.9° 10.9° 51.6° 15.4° 59.7° 19.3° 66.7° 20.5° 68.9° 16.5° 61.7° 9.9° 49.8° 3.6° 38.5° -1.0° 30.2°
降雨量 33mm 42mm 85mm 110mm 134mm 170mm 209mm 238mm 207mm 139mm 69mm 34mm

近鄰的城市