JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

日光 - 大田原  (櫪木)

23 四月 (星期二) 24 四月 (星期三)
22° 72° 22° 71°
45° 13° 55°
晴時多雲 --% 多雲 40%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
25 四月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 22° 71° 15° 59° 50%
26 四月 (星期五) 多雲 22° 71° 10° 50° 40%
27 四月 (星期六) 晴時多雲 19° 66° 42° 20%
28 四月 (星期日) 晴時多雲 19° 66° 42° 20%
29 四月 (星期一) 晴時多雲 16° 60° 46° 30%
30 四月 (星期二) 晴時偶陣雨 19° 66° 11° 51° 40%
01 五月 (星期三) 晴時偶陣雨 20° 68° 48° 40%

月平均氣象數據 (大田原 - ****)

日光 - 大田原

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 7.2° 45° 8.0° 46.4° 11.4° 52.5° 17.5° 63.5° 21.7° 71.1° 24.4° 75.9° 27.8° 82° 29.5° 85.1° 25.4° 77.7° 20.1° 68.2° 14.9° 58.8° 10.0° 50°
最低氣溫 -3.2° 26.2° -2.7° 27.1° 0.1° 32.2° 5.5° 41.9° 10.9° 51.6° 15.4° 59.7° 19.3° 66.7° 20.5° 68.9° 16.5° 61.7° 9.9° 49.8° 3.6° 38.5° -1.0° 30.2°
降雨量 33mm 42mm 85mm 110mm 134mm 170mm 209mm 238mm 207mm 139mm 69mm 34mm

近鄰的城市