JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

松島 - 仙台  (宮城)

22 二月 (星期五) 23 二月 (星期六)
48° 48°
33° 33°
晴天 --% 多雲轉晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
24 二月 (星期日) 晴時多雲 10° 50° 32° 10%
25 二月 (星期一) 多雲時晴 14° 57° 35° 10%
26 二月 (星期二) 多雲 10° 50° 35° 40%
27 二月 (星期三) 多雲時晴 46° 35° 20%
28 二月 (星期四) 多雲時晴 46° 33° 20%
01 三月 (星期五) 晴時多雲 13° 55° 33° 30%
02 三月 (星期六) 多雲時有雨 44° 39° 50%

月平均氣象數據 (仙台 - ****)

松島 - 仙台

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 5.3° 41.5° 5.9° 42.6° 9.2° 48.6° 15.0° 59° 19.4° 66.9° 22.3° 72.1° 25.7° 78.3° 27.9° 82.2° 24.4° 75.9° 19.4° 66.9° 13.7° 56.7° 8.4° 47.1°
最低氣溫 -1.7° 28.9° -1.5° 29.3° 0.9° 33.6° 6.1° 43° 11.1° 52° 15.5° 59.9° 19.5° 67.1° 21.4° 70.5° 17.6° 63.7° 11.2° 52.2° 5.2° 41.4° 0.9° 33.6°
降雨量 37mm 38mm 68mm 98mm 110mm 146mm 179mm 167mm 188mm 122mm 65mm 37mm

近鄰的城市