JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

平泉 - 盛岡  (岩手)

26 四月 (星期五) 27 四月 (星期六)
46° 46°
35° 35°
多雲轉雨或雪 --% 雪或雨後轉多雲 60%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
28 四月 (星期日) 晴時多雲 16° 60° 35° 10%
29 四月 (星期一) 多雲時晴 16° 60° 39° 30%
30 四月 (星期二) 多雲 17° 62° 44° 30%
01 五月 (星期三) 多雲時晴 16° 60° 42° 30%
02 五月 (星期四) 多雲時晴 15° 59° 41° 40%
03 五月 (星期五) 多雲時有偶陣雨 17° 62° 42° 50%
04 五月 (星期六) 晴時偶陣雨 44° 37° 40%

月平均氣象數據 (盛岡 - ****)

平泉 - 盛岡

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 1.8° 35.2° 2.9° 37.2° 7.0° 44.6° 14.4° 57.9° 19.7° 67.5° 23.5° 74.3° 26.4° 79.5° 28.3° 82.9° 23.6° 74.5° 17.6° 63.7° 10.6° 51.1° 4.6° 40.3°
最低氣溫 -5.6° 21.9° -5.2° 22.6° -2.2° 28° 3.0° 37.4° 8.5° 47.3° 13.8° 56.8° 18.1° 64.6° 19.6° 67.3° 14.6° 58.3° 7.3° 45.1° 1.5° 34.7° -2.4° 27.7°
降雨量 53mm 49mm 81mm 88mm 103mm 110mm 186mm 184mm 160mm 93mm 90mm 71mm

近鄰的城市