JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

知床 - 網走  (北海道)

07 四月 (星期二) 08 四月 (星期三)
39° 39°
33° 33°
多雲 --% 多雲轉偶陣雪 50%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
09 四月 (星期四) 多雲時有雪 37° -1° 31° 60%
10 四月 (星期五) 多雲 42° -1° 31° 30%
11 四月 (星期六) 多雲 37° -1° 31° 30%
12 四月 (星期日) 多雲時晴 41° -2° 29° 20%
13 四月 (星期一) 多雲時晴 44° 32° 20%
14 四月 (星期二) 晴時偶陣雪 46° -3° 27° 40%
15 四月 (星期三) 多雲時有偶陣雪 39° -6° 22° 50%

月平均氣象數據 (網走 - ****)

知床 - 網走

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 -2.4° 27.7° -2.5° 27.5° 1.6° 34.9° 8.9° 48° 14.2° 57.6° 17.2° 63° 20.8° 69.4° 23.4° 74.1° 20.2° 68.4° 14.8° 58.6° 7.4° 45.3° 0.7° 33.3°
最低氣溫 -9.4° 15.1° -10.1° 13.8° -5.5° 22.1° 0.4° 32.7° 5.4° 41.7° 9.8° 49.6° 14.0° 57.2° 16.6° 61.9° 12.9° 55.2° 6.6° 43.9° 0.1° 32.2° -5.9° 21.4°
降雨量 55mm 36mm 44mm 52mm 62mm 54mm 87mm 101mm 108mm 70mm 60mm 59mm

近鄰的城市