JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

太宰府 - 福岡  (福岡)

13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
35° 95° 35° 95°
27° 80° 27° 80°
--% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
15 八月 (星期六) 晴時多雲 35° 95° 27° 80° 20%
16 八月 (星期日) 晴時多雲 34° 93° 27° 80° 20%
17 八月 (星期一) 晴時多雲 34° 93° 26° 78° 20%
18 八月 (星期二) 晴時多雲 34° 93° 26° 78° 20%
19 八月 (星期三) 晴時多雲 37° 98° 24° 75° 30%
20 八月 (星期四) 晴時多雲 36° 96° 25° 77° 30%
21 八月 (星期五) 晴時多雲 37° 98° 23° 73° 30%

月平均氣象數據 (福岡 - ****)

太宰府 - 福岡

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.9° 49.8° 11.1° 52° 14.4° 57.9° 19.5° 67.1° 23.7° 74.7° 26.9° 80.4° 30.9° 87.6° 32.1° 89.8° 28.3° 82.9° 23.4° 74.1° 17.8° 64° 12.6° 54.7°
最低氣溫 3.5° 38.3° 4.1° 39.4° 6.7° 44.1° 11.2° 52.2° 15.6° 60.1° 19.9° 67.8° 24.3° 75.7° 25.0° 77° 21.3° 70.3° 15.4° 59.7° 10.2° 50.4° 5.6° 42.1°
降雨量 68mm 72mm 113mm 117mm 143mm 255mm 278mm 172mm 178mm 74mm 85mm 60mm

近鄰的城市