JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

太宰府 - 福岡  (福岡)

30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
22° 71° 22° 71°
11° 51° 11° 51°
--% 晴天 10%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
01 十一月 (星期日) 晴轉陰 22° 71° 11° 51° 20%
02 十一月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 21° 69° 16° 60° 70%
03 十一月 (星期二) 晴時多雲 18° 64° 12° 53° 10%
04 十一月 (星期三) 晴時多雲 17° 62° 48° 10%
05 十一月 (星期四) 晴時多雲 22° 71° 10° 50° 30%
06 十一月 (星期五) 晴時偶陣雨 19° 66° 13° 55° 40%
07 十一月 (星期六) 晴時偶陣雨 22° 71° 16° 60° 40%

月平均氣象數據 (福岡 - ****)

太宰府 - 福岡

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.9° 49.8° 11.1° 52° 14.4° 57.9° 19.5° 67.1° 23.7° 74.7° 26.9° 80.4° 30.9° 87.6° 32.1° 89.8° 28.3° 82.9° 23.4° 74.1° 17.8° 64° 12.6° 54.7°
最低氣溫 3.5° 38.3° 4.1° 39.4° 6.7° 44.1° 11.2° 52.2° 15.6° 60.1° 19.9° 67.8° 24.3° 75.7° 25.0° 77° 21.3° 70.3° 15.4° 59.7° 10.2° 50.4° 5.6° 42.1°
降雨量 68mm 72mm 113mm 117mm 143mm 255mm 278mm 172mm 178mm 74mm 85mm 60mm

近鄰的城市