JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

直島 - 高松  (香川)

21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
12° 53° 12° 53°
35° 35°
晴時多雲 --% 多雲 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
23 一月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 17° 62° 46° 70%
24 一月 (星期五) 多雲 15° 59° 48° 40%
25 一月 (星期六) 多雲時有偶陣雨 14° 57° 44° 50%
26 一月 (星期日) 多雲時有偶陣雨 14° 57° 48° 50%
27 一月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 14° 57° 12° 53° 50%
28 一月 (星期二) 晴時偶陣雨 15° 59° 11° 51° 40%
29 一月 (星期三) 晴時多雲 12° 53° 48° 30%

月平均氣象數據 (高松 - ****)

直島 - 高松

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.4° 48.9° 10.1° 50.2° 13.4° 56.1° 19.5° 67.1° 24.1° 75.4° 27.3° 81.1° 31.2° 88.2° 32.4° 90.3° 28.4° 83.1° 22.8° 73° 17.2° 63° 12.1° 53.8°
最低氣溫 1.6° 34.9° 1.8° 35.2° 4.4° 39.9° 9.4° 48.9° 14.4° 57.9° 19.3° 66.7° 23.6° 74.5° 24.4° 75.9° 20.7° 69.3° 14.2° 57.6° 8.5° 47.3° 3.7° 38.7°
降雨量 38mm 48mm 83mm 76mm 108mm 151mm 144mm 86mm 148mm 104mm 60mm 37mm

近鄰的城市