JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

天橋立 - 舞鶴  (京都)

26 四月 (星期五) 27 四月 (星期六)
13° 55° 13° 55°
46° 46°
多雲 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
28 四月 (星期日) 晴時多雲 18° 64° 41° 20%
29 四月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 17° 62° 11° 51° 70%
30 四月 (星期二) 多雲時有偶陣雨 20° 68° 14° 57° 50%
01 五月 (星期三) 多雲 20° 68° 13° 55° 40%
02 五月 (星期四) 多雲時晴 21° 69° 12° 53° 30%
03 五月 (星期五) 晴時偶陣雨 20° 68° 10° 50° 40%
04 五月 (星期六) 多雲時有雨 13° 55° 48° 50%

月平均氣象數據 (舞鶴 - ****)

天橋立 - 舞鶴

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 7.4° 45.3° 8.0° 46.4° 11.9° 53.4° 18.5° 65.3° 23.0° 73.4° 26.2° 79.2° 30.2° 86.4° 32.1° 89.8° 27.2° 81° 21.6° 70.9° 16.0° 60.8° 10.5° 50.9°
最低氣溫 0.4° 32.7° 0.4° 32.7° 2.5° 36.5° 7.3° 45.1° 12.4° 54.3° 17.4° 63.3° 22.0° 71.6° 23.0° 73.4° 19.1° 66.4° 12.6° 54.7° 7.1° 44.8° 2.6° 36.7°
降雨量 166mm 148mm 140mm 112mm 145mm 170mm 181mm 134mm 208mm 145mm 139mm 141mm

近鄰的城市