JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

輕井澤 - 松本  (長野)

30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
14° 57° 14° 57°
35° 35°
--% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
01 十一月 (星期日) 多雲時晴 17° 62° 35° 30%
02 十一月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 17° 62° 48° 60%
03 十一月 (星期二) 多雲 17° 62° 42° 40%
04 十一月 (星期三) 多雲時晴 13° 55° 39° 30%
05 十一月 (星期四) 晴時多雲 17° 62° 39° 30%
06 十一月 (星期五) 晴時偶陣雨 16° 60° 44° 40%
07 十一月 (星期六) 晴時多雲 21° 69° 10° 50° 30%

月平均氣象數據 (松本 - ****)

輕井澤 - 松本

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 5.0° 41° 6.0° 42.8° 10.5° 50.9° 17.8° 64° 22.9° 73.2° 26.0° 78.8° 29.4° 84.9° 31.1° 88° 25.7° 78.3° 19.3° 66.7° 13.6° 56.5° 8.0° 46.4°
最低氣溫 -5.2° 22.6° -4.8° 23.4° -1.5° 29.3° 4.1° 39.4° 9.9° 49.8° 14.9° 58.8° 19.2° 66.6° 20.2° 68.4° 15.9° 60.6° 8.4° 47.1° 2.1° 35.8° -2.7° 27.1°
降雨量 36mm 44mm 80mm 75mm 100mm 126mm 138mm 92mm 156mm 102mm 55mm 28mm

近鄰的城市