JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

輕井澤 - 松本  (長野)

18 二月 (星期一) 19 二月 (星期二)
46° 10° 50°
-6° 21° -3° 27°
晴天 --% 多雲轉雨 70%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
20 二月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 16° 60° 37° 70%
21 二月 (星期四) 晴時多雲 10° 50° 33° 20%
22 二月 (星期五) 多雲 11° 51° -1° 31° 40%
23 二月 (星期六) 多雲時有偶陣雨 48° 33° 50%
24 二月 (星期日) 多雲時晴 46° -1° 31° 30%
25 二月 (星期一) 晴時偶陣雨 48° 37° 40%
26 二月 (星期二) 晴時偶陣雪 46° -1° 31° 40%

月平均氣象數據 (松本 - ****)

輕井澤 - 松本

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 5.0° 41° 6.0° 42.8° 10.5° 50.9° 17.8° 64° 22.9° 73.2° 26.0° 78.8° 29.4° 84.9° 31.1° 88° 25.7° 78.3° 19.3° 66.7° 13.6° 56.5° 8.0° 46.4°
最低氣溫 -5.2° 22.6° -4.8° 23.4° -1.5° 29.3° 4.1° 39.4° 9.9° 49.8° 14.9° 58.8° 19.2° 66.6° 20.2° 68.4° 15.9° 60.6° 8.4° 47.1° 2.1° 35.8° -2.7° 27.1°
降雨量 36mm 44mm 80mm 75mm 100mm 126mm 138mm 92mm 156mm 102mm 55mm 28mm

近鄰的城市