JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

富良野 - 旭川  (北海道)

30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
12° 53° 12° 53°
37° 37°
--% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
01 十一月 (星期日) 晴轉陰 14° 57° 35° 30%
02 十一月 (星期一) 多雲時有雨 14° 57° 42° 60%
03 十一月 (星期二) 多雲時有偶陣雨或雪 10° 50° 33° 50%
04 十一月 (星期三) 多雲時有偶陣雨或雪 42° 33° 50%
05 十一月 (星期四) 多雲時有雨 46° 39° 50%
06 十一月 (星期五) 晴時偶陣雨 13° 55° 44° 40%
07 十一月 (星期六) 多雲時有雨 15° 59° 42° 50%

月平均氣象數據 (旭川 - ****)

富良野 - 旭川

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 -3.5° 25.7° -2.1° 28.2° 2.6° 36.7° 11.7° 53.1° 17.7° 63.9° 22.9° 73.2° 25.8° 78.4° 26.3° 79.3° 21.6° 70.9° 14.8° 58.6° 5.8° 42.4° -0.8° 30.6°
最低氣溫 -12.3° 9.9° -12.7° 9.1° -6.3° 20.7° 0.0° 32° 5.4° 41.7° 11.6° 52.9° 15.9° 60.6° 16.8° 62.2° 11.2° 52.2° 3.9° 39° -2.0° 28.4° -7.9° 17.8°
降雨量 70mm 51mm 54mm 48mm 65mm 64mm 109mm 134mm 131mm 104mm 117mm 97mm

近鄰的城市