JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

與那國島  (沖繩)

28 五月 (星期四) 29 五月 (星期五)
28° 82° 28° 82°
24° 75° 24° 75°
多雲 --% 多雲時有偶陣雨 60%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
30 五月 (星期六) 多雲時有偶陣雨 29° 84° 25° 77° 50%
31 五月 (星期日) 多雲 31° 87° 27° 80° 40%
01 六月 (星期一) 多雲時晴 32° 89° 27° 80° 30%
02 六月 (星期二) 晴時多雲 31° 87° 27° 80° 20%
03 六月 (星期三) 晴時多雲 28° 82° 27° 80° 30%
04 六月 (星期四) 晴時多雲 28° 82° 27° 80° 30%
05 六月 (星期五) 晴時多雲 27° 80° 27° 80° 30%

月平均氣象數據 (與那國島 - ****)

與那國島

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 20.5° 68.9° 21.0° 69.8° 22.8° 73° 25.2° 77.4° 27.7° 81.9° 29.8° 85.6° 31.4° 88.5° 31.2° 88.2° 29.8° 85.6° 27.6° 81.7° 24.9° 76.8° 21.9° 71.4°
最低氣溫 16.4° 61.5° 16.8° 62.2° 18.3° 64.9° 20.8° 69.4° 23.2° 73.8° 25.6° 78.1° 26.6° 79.9° 26.2° 79.2° 25.1° 77.2° 23.5° 74.3° 20.9° 69.6° 17.9° 64.2°
降雨量 199mm 158mm 152mm 173mm 207mm 164mm 139mm 213mm 293mm 228mm 248mm 180mm

近鄰的城市