JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

石垣島  (沖繩)

12 八月 (星期三) 13 八月 (星期四)
33° 91° 33° 91°
28° 82° 28° 82°
--% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
14 八月 (星期五) 多雲時晴 31° 87° 27° 80° 30%
15 八月 (星期六) 晴時多雲 32° 89° 28° 82° 10%
16 八月 (星期日) 晴時多雲 32° 89° 27° 80° 20%
17 八月 (星期一) 晴時多雲 32° 89° 27° 80° 20%
18 八月 (星期二) 多雲時晴 31° 87° 27° 80° 30%
19 八月 (星期三) 多雲時有雨 31° 87° 26° 78° 50%
20 八月 (星期四) 晴時多雲 32° 89° 26° 78° 30%

月平均氣象數據 (石垣島 - ****)

石垣島

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 21.2° 70.2° 21.6° 70.9° 23.5° 74.3° 25.8° 78.4° 28.3° 82.9° 30.4° 86.7° 32.0° 89.6° 31.8° 89.2° 30.7° 87.3° 28.7° 83.7° 25.8° 78.4° 22.7° 72.9°
最低氣溫 16.5° 61.7° 16.9° 62.4° 18.5° 65.3° 21.2° 70.2° 23.6° 74.5° 26.1° 79° 27.6° 81.7° 27.1° 80.8° 25.8° 78.4° 23.7° 74.7° 21.1° 70° 18.0° 64.4°
降雨量 131mm 139mm 132mm 155mm 207mm 207mm 130mm 262mm 258mm 205mm 157mm 126mm

近鄰的城市