JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

宮古島  (沖繩)

25 十月 (星期日) 26 十月 (星期一)
27° 80° 27° 80°
23° 73° 23° 73°
--% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
27 十月 (星期二) 多雲時晴 27° 80° 23° 73° 20%
28 十月 (星期三) 多雲 28° 82° 24° 75° 30%
29 十月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 27° 80° 23° 73° 50%
30 十月 (星期五) 多雲時有偶陣雨 25° 77° 22° 71° 50%
31 十月 (星期六) 多雲 26° 78° 22° 71° 30%
01 十一月 (星期日) 晴時偶陣雨 27° 80° 24° 75° 40%
02 十一月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 28° 82° 27° 80° 50%

月平均氣象數據 (宮古島 - ****)

宮古島

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 20.4° 68.7° 20.9° 69.6° 22.7° 72.9° 25.1° 77.2° 27.5° 81.5° 29.9° 85.8° 31.6° 88.9° 31.2° 88.2° 30.0° 86° 27.8° 82° 25.0° 77° 22.0° 71.6°
最低氣溫 16.0° 60.8° 16.2° 61.2° 17.7° 63.9° 20.2° 68.4° 22.7° 72.9° 25.2° 77.4° 26.6° 79.9° 26.3° 79.3° 25.3° 77.5° 23.6° 74.5° 20.8° 69.4° 17.8° 64°
降雨量 131mm 141mm 138mm 160mm 208mm 186mm 131mm 263mm 230mm 156mm 147mm 131mm

近鄰的城市