JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

南大東島  (沖繩)

15 五月 (星期六) 02 四月 (星期五)
25° 77° 25° 77°
20° 68° 20° 68°
--% 多雲 40%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
03 四月 (星期六) 多雲 23° 73° 21° 69° 40%
04 四月 (星期日) 晴時多雲 25° 77° 19° 66° 30%
05 四月 (星期一) 晴時多雲 25° 77° 19° 66° 30%
06 四月 (星期二) 晴時多雲 25° 77° 18° 64° 30%
07 四月 (星期三) 晴時多雲 24° 75° 18° 64° 30%
08 四月 (星期四) 多雲時晴 21° 69° 20° 68° 30%
09 四月 (星期五) 晴時偶陣雨 21° 69° 21° 69° 40%

月平均氣象數據 (南大東島 - ****)

南大東島

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 20.8° 69.4° 20.8° 69.4° 22.4° 72.3° 24.5° 76.1° 26.8° 80.2° 29.2° 84.6° 31.6° 88.9° 31.3° 88.3° 30.7° 87.3° 28.5° 83.3° 25.5° 77.9° 22.3° 72.1°
最低氣溫 14.3° 57.7° 14.5° 58.1° 16.3° 61.3° 18.8° 65.8° 21.4° 70.5° 24.4° 75.9° 25.8° 78.4° 25.6° 78.1° 24.7° 76.5° 22.6° 72.7° 20.0° 68° 16.2° 61.2°
降雨量 85mm 93mm 102mm 112mm 201mm 186mm 101mm 171mm 136mm 165mm 125mm 117mm

近鄰的城市