JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

久米島  (沖繩)

26 十一月 (星期四) 27 十一月 (星期五)
25° 77° 25° 77°
21° 69° 21° 69°
--% 多雲時晴 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
28 十一月 (星期六) 多雲 23° 73° 20° 68° 40%
29 十一月 (星期日) 多雲 22° 71° 19° 66° 40%
30 十一月 (星期一) 多雲時晴 22° 71° 18° 64° 30%
01 十二月 (星期二) 晴時多雲 23° 73° 19° 66° 20%
02 十二月 (星期三) 多雲 23° 73° 20° 68° 40%
03 十二月 (星期四) 晴時偶陣雨 21° 69° 17° 62° 40%
04 十二月 (星期五) 晴時偶陣雨 19° 66° 17° 62° 40%

月平均氣象數據 (久米島 - ****)

久米島

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 19.2° 66.6° 19.6° 67.3° 21.6° 70.9° 24.1° 75.4° 26.7° 80.1° 29.3° 84.7° 31.7° 89.1° 31.5° 88.7° 30.2° 86.4° 27.6° 81.7° 24.4° 75.9° 21.0° 69.8°
最低氣溫 14.1° 57.4° 14.5° 58.1° 16.2° 61.2° 18.9° 66° 21.6° 70.9° 24.7° 76.5° 26.5° 79.7° 26.1° 79° 24.9° 76.8° 22.8° 73° 19.8° 67.6° 16.1° 61°
降雨量 139mm 145mm 202mm 195mm 265mm 264mm 119mm 182mm 218mm 138mm 123mm 122mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

26 十一月

氣溫單位設定:

觀光景點: