JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

那霸  (沖繩)

19 十二月 (星期三) 20 十二月 (星期四)
23° 73° 26° 78°
15° 59° 19° 66°
晴天 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
21 十二月 (星期五) 晴時多雲 26° 78° 21° 69° 20%
22 十二月 (星期六) 多雲 27° 80° 22° 71° 40%
23 十二月 (星期日) 多雲時有偶陣雨 25° 77° 21° 69° 50%
24 十二月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 22° 71° 20° 68° 50%
25 十二月 (星期二) 多雲 23° 73° 19° 66° 40%
26 十二月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 24° 75° 21° 69° 50%
27 十二月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 24° 75° 20° 68° 50%

月平均氣象數據 (那霸 - ****)

那霸

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 19.5° 67.1° 19.8° 67.6° 21.7° 71.1° 24.1° 75.4° 26.7° 80.1° 29.4° 84.9° 31.8° 89.2° 31.5° 88.7° 30.4° 86.7° 27.9° 82.2° 24.6° 76.3° 21.2° 70.2°
最低氣溫 14.6° 58.3° 14.8° 58.6° 16.5° 61.7° 19.0° 66.2° 21.8° 71.2° 24.8° 76.6° 26.8° 80.2° 26.6° 79.9° 25.5° 77.9° 23.1° 73.6° 19.9° 67.8° 16.3° 61.3°
降雨量 107mm 120mm 161mm 166mm 232mm 247mm 141mm 241mm 261mm 153mm 110mm 103mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

19 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: