JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

那霸  (沖繩)

30 五月 (星期六) 31 五月 (星期日)
30° 86° 29° 84°
24° 75° 25° 77°
多雲轉雨 --% 多雲時有偶陣雨 60%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
01 六月 (星期一) 多雲 30° 86° 25° 77° 30%
02 六月 (星期二) 多雲時晴 30° 86° 25° 77° 20%
03 六月 (星期三) 晴時多雲 30° 86° 26° 78° 10%
04 六月 (星期四) 晴時多雲 30° 86° 26° 78° 10%
05 六月 (星期五) 晴時多雲 30° 86° 26° 78° 20%
06 六月 (星期六) 多雲時有偶陣雨 28° 82° 26° 78° 50%
07 六月 (星期日) 多雲時有雨 28° 82° 25° 77° 50%

月平均氣象數據 (那霸 - ****)

那霸

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 19.5° 67.1° 19.8° 67.6° 21.7° 71.1° 24.1° 75.4° 26.7° 80.1° 29.4° 84.9° 31.8° 89.2° 31.5° 88.7° 30.4° 86.7° 27.9° 82.2° 24.6° 76.3° 21.2° 70.2°
最低氣溫 14.6° 58.3° 14.8° 58.6° 16.5° 61.7° 19.0° 66.2° 21.8° 71.2° 24.8° 76.6° 26.8° 80.2° 26.6° 79.9° 25.5° 77.9° 23.1° 73.6° 19.9° 67.8° 16.3° 61.3°
降雨量 107mm 120mm 161mm 166mm 232mm 247mm 141mm 241mm 261mm 153mm 110mm 103mm

近鄰的城市