JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

日田  (大分)

01 十月 (星期四) 02 十月 (星期五)
29° 84° 29° 84°
14° 57° 14° 57°
--% 晴時多雲 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
03 十月 (星期六) 多雲 27° 80° 15° 59° 40%
04 十月 (星期日) 多雲 27° 80° 19° 66° 40%
05 十月 (星期一) 晴時多雲 26° 78° 17° 62° 30%
06 十月 (星期二) 晴時多雲 25° 77° 15° 59° 30%
07 十月 (星期三) 晴時多雲 25° 77° 15° 59° 30%
08 十月 (星期四) 晴時多雲 22° 71° 14° 57° 30%
09 十月 (星期五) 多雲時晴 27° 80° 14° 57° 30%

月平均氣象數據 (日田 - ****)

日田

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.6° 49.3° 11.4° 52.5° 15.1° 59.2° 21.2° 70.2° 25.8° 78.4° 28.5° 83.3° 32.1° 89.8° 33.2° 91.8° 29.2° 84.6° 23.8° 74.8° 17.7° 63.9° 12.1° 53.8°
最低氣溫 -0.5° 31.1° 0.3° 32.5° 3.4° 38.1° 7.9° 46.2° 13.0° 55.4° 18.2° 64.8° 22.5° 72.5° 22.7° 72.9° 19.0° 66.2° 11.9° 53.4° 6.1° 43° 1.1° 34°
降雨量 65mm 83mm 132mm 129mm 177mm 353mm 333mm 168mm 168mm 78mm 72mm 53mm

近鄰的城市