JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

飯塚  (福岡)

24 九月 (星期四) 25 九月 (星期五)
25° 77° 25° 77°
19° 66° 19° 66°
--% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
26 九月 (星期六) 多雲時晴 23° 73° 18° 64° 30%
27 九月 (星期日) 多雲時晴 24° 75° 18° 64° 30%
28 九月 (星期一) 晴時多雲 25° 77° 18° 64° 20%
29 九月 (星期二) 晴時多雲 26° 78° 17° 62° 20%
30 九月 (星期三) 晴時多雲 27° 80° 18° 64° 20%
01 十月 (星期四) 多雲時有雨 26° 78° 19° 66° 50%
02 十月 (星期五) 晴時偶陣雨 22° 71° 18° 64° 40%

月平均氣象數據 (飯塚 - ****)

飯塚

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.3° 48.7° 10.6° 51.1° 14.0° 57.2° 19.7° 67.5° 24.2° 75.6° 27.2° 81° 30.8° 87.4° 31.9° 89.4° 28.1° 82.6° 23.0° 73.4° 17.3° 63.1° 12.0° 53.6°
最低氣溫 1.0° 33.8° 1.6° 34.9° 4.2° 39.6° 8.9° 48° 13.7° 56.7° 18.5° 65.3° 23.1° 73.6° 23.5° 74.3° 19.5° 67.1° 12.8° 55° 7.3° 45.1° 2.7° 36.9°
降雨量 72mm 81mm 127mm 129mm 163mm 296mm 331mm 169mm 182mm 75mm 83mm 60mm

近鄰的城市