JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

廣島  (廣島)

27 十月 (星期二) 28 十月 (星期三)
23° 73° 23° 73°
12° 53° 12° 53°
晴天 --% 多雲時晴 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
29 十月 (星期四) 多雲時晴 21° 69° 13° 55° 20%
30 十月 (星期五) 多雲時晴 20° 68° 13° 55° 20%
31 十月 (星期六) 晴時多雲 20° 68° 10° 50° 10%
01 十一月 (星期日) 多雲時晴 21° 69° 11° 51° 30%
02 十一月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 21° 69° 15° 59° 50%
03 十一月 (星期二) 晴時多雲 16° 60° 46° 30%
04 十一月 (星期三) 晴時偶陣雨 19° 66° 46° 40%

月平均氣象數據 (廣島 - ****)

廣島

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.7° 49.5° 10.6° 51.1° 14.0° 57.2° 19.7° 67.5° 24.1° 75.4° 27.2° 81° 30.8° 87.4° 32.5° 90.5° 29.0° 84.2° 23.4° 74.1° 17.4° 63.3° 12.3° 54.1°
最低氣溫 1.7° 35.1° 2.1° 35.8° 4.8° 40.6° 9.9° 49.8° 14.7° 58.5° 19.4° 66.9° 23.8° 74.8° 24.8° 76.6° 20.8° 69.4° 14.2° 57.6° 8.5° 47.3° 3.7° 38.7°
降雨量 45mm 67mm 124mm 142mm 178mm 247mm 259mm 111mm 170mm 88mm 68mm 41mm

近鄰的城市