JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

大阪  (大阪)

16 一月 (星期六) 17 一月 (星期日)
48° 48°
37° 37°
--% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
18 一月 (星期一) 晴時多雲 46° 35° 10%
19 一月 (星期二) 多雲時晴 42° 35° 30%
20 一月 (星期三) 晴時多雲 44° 33° 10%
21 一月 (星期四) 多雲時晴 12° 53° 35° 30%
22 一月 (星期五) 多雲 13° 55° 41° 30%
23 一月 (星期六) 多雲時有偶陣雨 16° 60° 44° 50%
24 一月 (星期日) 晴時多雲 15° 59° 42° 30%

月平均氣象數據 (大阪 - ****)

大阪

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.5° 49.1° 10.2° 50.4° 13.7° 56.7° 19.9° 67.8° 24.5° 76.1° 27.8° 82° 31.6° 88.9° 33.4° 92.1° 29.3° 84.7° 23.3° 73.9° 17.6° 63.7° 12.3° 54.1°
最低氣溫 2.8° 37° 2.9° 37.2° 5.6° 42.1° 10.7° 51.3° 15.6° 60.1° 20.0° 68° 24.3° 75.7° 25.4° 77.7° 21.7° 71.1° 15.5° 59.9° 9.9° 49.8° 5.1° 41.2°
降雨量 45mm 62mm 104mm 104mm 146mm 185mm 157mm 91mm 161mm 112mm 69mm 44mm

近鄰的城市