JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

彥根  (滋賀)

30 五月 (星期六) 31 五月 (星期日)
27° 81° 24° 75°
14° 57° 17° 62°
晴轉陰 --% 多雲 40%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
01 六月 (星期一) 多雲 23° 73° 18° 64° 40%
02 六月 (星期二) 多雲時晴 25° 77° 18° 64° 30%
03 六月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 23° 73° 18° 64° 50%
04 六月 (星期四) 多雲 27° 80° 18° 64° 40%
05 六月 (星期五) 多雲時晴 26° 78° 18° 64° 30%
06 六月 (星期六) 晴時多雲 32° 89° 17° 62° 30%
07 六月 (星期日) 多雲時晴 31° 87° 18° 64° 30%

月平均氣象數據 (彥根 - ****)

彥根

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 6.8° 44.2° 7.3° 45.1° 11.0° 51.8° 17.3° 63.1° 22.1° 71.8° 25.7° 78.3° 29.7° 85.5° 31.6° 88.9° 27.3° 81.1° 21.3° 70.3° 15.3° 59.5° 9.8° 49.6°
最低氣溫 0.7° 33.3° 0.8° 33.4° 3.3° 37.9° 8.0° 46.4° 13.1° 55.6° 18.0° 64.4° 22.4° 72.3° 23.6° 74.5° 19.9° 67.8° 13.4° 56.1° 7.6° 45.7° 2.9° 37.2°
降雨量 107mm 102mm 120mm 114mm 150mm 191mm 218mm 109mm 169mm 116mm 85mm 91mm

近鄰的城市