JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

大津  (滋賀)

30 五月 (星期六) 31 五月 (星期日)
28° 82° 24° 75°
14° 57° 18° 64°
晴轉陰 --% 多雲 40%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
01 六月 (星期一) 多雲 26° 78° 18° 64° 40%
02 六月 (星期二) 多雲時晴 27° 80° 19° 66° 30%
03 六月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 24° 75° 19° 66° 50%
04 六月 (星期四) 多雲 28° 82° 18° 64° 40%
05 六月 (星期五) 多雲時晴 28° 82° 18° 64° 30%
06 六月 (星期六) 晴時多雲 34° 93° 18° 64° 30%
07 六月 (星期日) 晴時多雲 31° 87° 18° 64° 30%

月平均氣象數據 (大津 - ****)

大津

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 7.8° 46° 8.3° 46.9° 12.1° 53.8° 18.5° 65.3° 23.2° 73.8° 26.6° 79.9° 30.5° 86.9° 32.2° 90° 27.9° 82.2° 21.9° 71.4° 16.0° 60.8° 10.6° 51.1°
最低氣溫 0.5° 32.9° 0.5° 32.9° 2.9° 37.2° 7.9° 46.2° 13.0° 55.4° 17.9° 64.2° 22.2° 72° 23.2° 73.8° 19.3° 66.7° 12.7° 54.9° 7.0° 44.6° 2.5° 36.5°
降雨量 53mm 70mm 123mm 120mm 163mm 229mm 221mm 143mm 174mm 123mm 75mm 50mm

近鄰的城市