JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

福井  (福井)

24 七月 (星期三) 25 七月 (星期四)
31° 88° 33° 91°
23° 73° 24° 75°
多雲轉晴 --% 多雲時晴 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
26 七月 (星期五) 晴時多雲 34° 93° 25° 77° 20%
27 七月 (星期六) 晴時多雲 33° 91° 25° 77° 20%
28 七月 (星期日) 晴時多雲 32° 89° 25° 77° 20%
29 七月 (星期一) 晴時多雲 32° 89° 24° 75° 20%
30 七月 (星期二) 晴時多雲 32° 89° 24° 75° 30%
31 七月 (星期三) 晴時多雲 33° 91° 25° 77° 30%
01 八月 (星期四) 晴時多雲 35° 95° 24° 75° 30%

月平均氣象數據 (福井 - ****)

福井

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 6.5° 43.7° 7.4° 45.3° 11.5° 52.7° 18.1° 64.6° 22.7° 72.9° 26.0° 78.8° 29.7° 85.5° 31.8° 89.2° 27.3° 81.1° 21.6° 70.9° 15.7° 60.3° 9.9° 49.8°
最低氣溫 0.3° 32.5° 0.1° 32.2° 2.5° 36.5° 7.8° 46° 13.1° 55.6° 17.9° 64.2° 22.2° 72° 23.4° 74.1° 19.1° 66.4° 12.5° 54.5° 6.9° 44.4° 2.6° 36.7°
降雨量 285mm 170mm 157mm 127mm 146mm 167mm 233mm 128mm 202mm 145mm 205mm 273mm

近鄰的城市