JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

輪島  (石川)

09 四月 (星期四) 10 四月 (星期五)
14° 57° 12° 53°
37° 39°
多雲轉雨 --% 多雲 40%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
11 四月 (星期六) 多雲 13° 55° 41° 40%
12 四月 (星期日) 多雲 13° 55° 41° 40%
13 四月 (星期一) 多雲 13° 55° 41° 40%
14 四月 (星期二) 多雲時晴 14° 57° 42° 30%
15 四月 (星期三) 多雲時晴 16° 60° 42° 30%
16 四月 (星期四) 晴時偶陣雨 15° 59° 48° 40%
17 四月 (星期五) 多雲時有雨 11° 51° 42° 50%

月平均氣象數據 (輪島 - ****)

輪島

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 6.1° 43° 6.5° 43.7° 9.9° 49.8° 15.9° 60.6° 20.3° 68.5° 23.5° 74.3° 27.5° 81.5° 29.8° 85.6° 25.8° 78.4° 20.5° 68.9° 14.8° 58.6° 9.4° 48.9°
最低氣溫 0.2° 32.4° -0.2° 31.6° 1.5° 34.7° 5.9° 42.6° 11.1° 52° 16.0° 60.8° 20.6° 69.1° 22.0° 71.6° 17.8° 64° 11.5° 52.7° 6.4° 43.5° 2.5° 36.5°
降雨量 212mm 142mm 133mm 113mm 128mm 163mm 202mm 156mm 214mm 156mm 228mm 254mm

近鄰的城市