JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

輪島  (石川)

13 十一月 (星期三) 14 十一月 (星期四)
19° 66° 15° 59°
41° 46°
晴轉陰 --% 多雲時有雨 80%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
15 十一月 (星期五) 多雲時有偶陣雨 14° 57° 41° 50%
16 十一月 (星期六) 多雲 14° 57° 48° 40%
17 十一月 (星期日) 晴時多雲 17° 62° 48° 30%
18 十一月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 18° 64° 10° 50° 50%
19 十一月 (星期二) 多雲時有偶陣雨 14° 57° 48° 50%
20 十一月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 14° 57° 46° 50%
21 十一月 (星期四) 多雲時晴 14° 57° 48° 30%

月平均氣象數據 (輪島 - ****)

輪島

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 6.1° 43° 6.5° 43.7° 9.9° 49.8° 15.9° 60.6° 20.3° 68.5° 23.5° 74.3° 27.5° 81.5° 29.8° 85.6° 25.8° 78.4° 20.5° 68.9° 14.8° 58.6° 9.4° 48.9°
最低氣溫 0.2° 32.4° -0.2° 31.6° 1.5° 34.7° 5.9° 42.6° 11.1° 52° 16.0° 60.8° 20.6° 69.1° 22.0° 71.6° 17.8° 64° 11.5° 52.7° 6.4° 43.5° 2.5° 36.5°
降雨量 212mm 142mm 133mm 113mm 128mm 163mm 202mm 156mm 214mm 156mm 228mm 254mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

13 十一月

氣溫單位設定:

觀光景點: