JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

金澤  (石川)

19 七月 (星期五) 20 七月 (星期六)
29° 84° 29° 84°
24° 75° 24° 75°
--% 雨轉多雲 70%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
21 七月 (星期日) 多雲 31° 87° 24° 75° 40%
22 七月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 31° 87° 24° 75° 50%
23 七月 (星期二) 多雲時有偶陣雨 30° 86° 24° 75° 50%
24 七月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 30° 86° 24° 75° 50%
25 七月 (星期四) 多雲 30° 86° 25° 77° 40%
26 七月 (星期五) 晴時多雲 31° 87° 22° 71° 30%
27 七月 (星期六) 晴時偶陣雨 33° 91° 23° 73° 40%

月平均氣象數據 (金澤 - ****)

金澤

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 6.8° 44.2° 7.3° 45.1° 11.0° 51.8° 16.9° 62.4° 21.6° 70.9° 25.0° 77° 28.8° 83.8° 30.9° 87.6° 26.6° 79.9° 21.3° 70.3° 15.5° 59.9° 10.2° 50.4°
最低氣溫 0.9° 33.6° 0.7° 33.3° 3.0° 37.4° 8.2° 46.8° 13.1° 55.6° 18.0° 64.4° 22.3° 72.1° 23.7° 74.7° 19.5° 67.1° 13.3° 55.9° 7.7° 45.9° 3.4° 38.1°
降雨量 270mm 172mm 159mm 137mm 155mm 185mm 232mm 139mm 226mm 177mm 265mm 282mm

近鄰的城市