JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

金澤  (石川)

07 四月 (星期二) 08 四月 (星期三)
17° 63° 15° 59°
41° 44°
多雲轉晴 --% 多雲時有偶陣雨 60%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
09 四月 (星期四) 多雲 13° 55° 42° 40%
10 四月 (星期五) 多雲 13° 55° 41° 40%
11 四月 (星期六) 多雲 15° 59° 41° 40%
12 四月 (星期日) 多雲 13° 55° 42° 40%
13 四月 (星期一) 多雲 12° 53° 41° 40%
14 四月 (星期二) 多雲時有偶陣雨 12° 53° 42° 50%
15 四月 (星期三) 晴時多雲 15° 59° 39° 30%

月平均氣象數據 (金澤 - ****)

金澤

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 6.8° 44.2° 7.3° 45.1° 11.0° 51.8° 16.9° 62.4° 21.6° 70.9° 25.0° 77° 28.8° 83.8° 30.9° 87.6° 26.6° 79.9° 21.3° 70.3° 15.5° 59.9° 10.2° 50.4°
最低氣溫 0.9° 33.6° 0.7° 33.3° 3.0° 37.4° 8.2° 46.8° 13.1° 55.6° 18.0° 64.4° 22.3° 72.1° 23.7° 74.7° 19.5° 67.1° 13.3° 55.9° 7.7° 45.9° 3.4° 38.1°
降雨量 270mm 172mm 159mm 137mm 155mm 185mm 232mm 139mm 226mm 177mm 265mm 282mm

近鄰的城市