JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

相川  (新潟)

21 九月 (星期一) 22 九月 (星期二)
25° 77° 25° 77°
18° 64° 18° 64°
--% 多雲時晴 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
23 九月 (星期三) 多雲時晴 26° 78° 19° 66° 30%
24 九月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 24° 75° 20° 68° 50%
25 九月 (星期五) 多雲時有偶陣雨 25° 77° 20° 68° 60%
26 九月 (星期六) 多雲 26° 78° 20° 68° 40%
27 九月 (星期日) 多雲 24° 75° 19° 66° 40%
28 九月 (星期一) 晴時偶陣雨 25° 77° 18° 64° 40%
29 九月 (星期二) 晴時多雲 26° 78° 17° 62° 30%

月平均氣象數據 (相川 - ****)

相川

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 6.4° 43.5° 6.3° 43.3° 9.2° 48.6° 14.7° 58.5° 19.5° 67.1° 22.9° 73.2° 26.7° 80.1° 29.4° 84.9° 25.5° 77.9° 20.2° 68.4° 14.7° 58.5° 9.7° 49.5°
最低氣溫 1.2° 34.2° 0.9° 33.6° 2.8° 37° 7.4° 45.3° 11.5° 52.7° 16.2° 61.2° 20.8° 69.4° 22.8° 73° 18.9° 66° 13.5° 56.3° 46.4° 3.9° 39°
降雨量 127mm 92mm 92mm 88mm 107mm 129mm 172mm 125mm 142mm 125mm 157mm 150mm

近鄰的城市