JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

長岡  (新潟)

21 九月 (星期一) 22 九月 (星期二)
25° 77° 25° 77°
17° 62° 17° 62°
--% 多雲時晴 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
23 九月 (星期三) 多雲時晴 26° 78° 18° 64° 30%
24 九月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 24° 75° 20° 68° 50%
25 九月 (星期五) 多雲時有偶陣雨 25° 77° 20° 68° 60%
26 九月 (星期六) 多雲 26° 78° 20° 68° 40%
27 九月 (星期日) 多雲 24° 75° 19° 66° 40%
28 九月 (星期一) 晴時偶陣雨 27° 80° 19° 66° 40%
29 九月 (星期二) 晴時多雲 29° 84° 18° 64° 30%

月平均氣象數據 (長岡 - ****)

長岡

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 4.3° 39.7° 4.7° 40.5° 8.7° 47.7° 16.4° 61.5° 21.6° 70.9° 25.3° 77.5° 28.6° 83.5° 30.8° 87.4° 26.2° 79.2° 20.1° 68.2° 13.7° 56.7° 7.7° 45.9°
最低氣溫 -1.2° 29.8° -1.4° 29.5° 0.7° 33.3° 5.8° 42.4° 11.6° 52.9° 16.6° 61.9° 20.7° 69.3° 22.1° 71.8° 17.9° 64.2° 11.4° 52.5° 5.6° 42.1° 1.3° 34.3°
降雨量 300mm 169mm 144mm 97mm 109mm 132mm 226mm 148mm 174mm 195mm 292mm 340mm

近鄰的城市