JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟  (新潟)

30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
17° 62° 17° 62°
10° 50° 10° 50°
--% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
01 十一月 (星期日) 多雲時晴 20° 68° 48° 30%
02 十一月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 18° 64° 12° 53° 60%
03 十一月 (星期二) 多雲時有偶陣雨 16° 60° 48° 50%
04 十一月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 13° 55° 46° 50%
05 十一月 (星期四) 晴時多雲 18° 64° 44° 30%
06 十一月 (星期五) 晴時多雲 20° 68° 48° 30%
07 十一月 (星期六) 晴時偶陣雨 21° 69° 11° 51° 40%

月平均氣象數據 (新潟 - ****)

新潟

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 5.5° 41.9° 6.0° 42.8° 9.7° 49.5° 16.0° 60.8° 21.0° 69.8° 24.5° 76.1° 28.2° 82.8° 30.6° 87.1° 26.2° 79.2° 20.3° 68.5° 14.2° 57.6° 8.7° 47.7°
最低氣溫 0.2° 32.4° 0.1° 32.2° 2.3° 36.1° 7.3° 45.1° 12.7° 54.9° 17.6° 63.7° 21.7° 71.1° 23.4° 74.1° 19.2° 66.6° 12.8° 55° 7.0° 44.6° 2.7° 36.9°
降雨量 186mm 122mm 113mm 92mm 104mm 128mm 192mm 141mm 155mm 160mm 211mm 217mm

近鄰的城市