JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

岐阜  (岐阜)

19 七月 (星期五) 20 七月 (星期六)
28° 82° 28° 82°
23° 73° 23° 73°
陣雨 --% 多雲時有偶陣雨 60%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
21 七月 (星期日) 多雲 32° 89° 25° 77° 40%
22 七月 (星期一) 多雲 32° 89° 25° 77° 40%
23 七月 (星期二) 多雲時有偶陣雨 31° 87° 25° 77° 50%
24 七月 (星期三) 多雲 30° 86° 24° 75° 40%
25 七月 (星期四) 多雲時晴 32° 89° 24° 75° 40%
26 七月 (星期五) 晴時多雲 38° 100° 23° 73° 30%
27 七月 (星期六) 晴時偶陣雨 36° 96° 25° 77° 40%

月平均氣象數據 (岐阜 - ****)

岐阜

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 8.8° 47.8° 10.0° 50° 13.7° 56.7° 19.8° 67.6° 24.2° 75.6° 27.4° 81.3° 31.0° 87.8° 33.0° 91.4° 28.8° 83.8° 23.1° 73.6° 17.2° 63° 11.6° 52.9°
最低氣溫 0.5° 32.9° 0.9° 33.6° 3.9° 39° 9.3° 48.7° 14.2° 57.6° 19.0° 66.2° 23.0° 73.4° 24.3° 75.7° 20.4° 68.7° 13.8° 56.8° 7.7° 45.9° 2.7° 36.9°
降雨量 67mm 82mm 143mm 161mm 205mm 245mm 262mm 149mm 237mm 126mm 93mm 58mm

近鄰的城市