JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

名古屋  (愛知)

19 七月 (星期五) 20 七月 (星期六)
27° 80° 27° 80°
23° 73° 23° 73°
陣雨 --% 多雲時有偶陣雨 60%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
21 七月 (星期日) 多雲 31° 87° 24° 75° 40%
22 七月 (星期一) 多雲 31° 87° 24° 75° 40%
23 七月 (星期二) 多雲時有偶陣雨 30° 86° 24° 75° 50%
24 七月 (星期三) 多雲 29° 84° 24° 75° 40%
25 七月 (星期四) 多雲時晴 32° 89° 24° 75° 40%
26 七月 (星期五) 晴時多雲 37° 98° 23° 73° 30%
27 七月 (星期六) 晴時偶陣雨 36° 96° 24° 75° 40%

月平均氣象數據 (名古屋 - ****)

名古屋

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.0° 48.2° 10.1° 50.2° 13.9° 57° 19.9° 67.8° 24.1° 75.4° 27.2° 81° 30.8° 87.4° 32.8° 91° 28.6° 83.5° 22.8° 73° 17.0° 62.6° 11.6° 52.9°
最低氣溫 0.8° 33.4° 1.1° 34° 4.2° 39.6° 9.6° 49.3° 14.5° 58.1° 19.0° 66.2° 23.0° 73.4° 24.3° 75.7° 20.7° 69.3° 14.1° 57.4° 8.1° 46.6° 3.1° 37.6°
降雨量 48mm 66mm 122mm 125mm 157mm 201mm 204mm 126mm 234mm 128mm 80mm 45mm

近鄰的城市