JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

濱松  (靜岡)

09 四月 (星期四) 10 四月 (星期五)
19° 66° 19° 66°
46° 48°
晴轉陰 --% 多雲時晴 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
11 四月 (星期六) 多雲時晴 17° 62° 46° 30%
12 四月 (星期日) 多雲 15° 59° 44° 40%
13 四月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 15° 59° 46° 50%
14 四月 (星期二) 多雲 19° 66° 44° 30%
15 四月 (星期三) 多雲時晴 18° 64° 44° 30%
16 四月 (星期四) 晴時偶陣雨 21° 69° 12° 53° 40%
17 四月 (星期五) 晴時偶陣雨 19° 66° 46° 40%

月平均氣象數據 (濱松 - ****)

濱松

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 10.1° 50.2° 11.1° 52° 14.3° 57.7° 19.3° 66.7° 23.0° 73.4° 25.8° 78.4° 29.4° 84.9° 31.1° 88° 28.2° 82.8° 23.1° 73.6° 17.9° 64.2° 12.7° 54.9°
最低氣溫 2.5° 36.5° 2.7° 36.9° 5.6° 42.1° 10.4° 50.7° 14.9° 58.8° 19.0° 66.2° 23.0° 73.4° 24.0° 75.2° 21.0° 69.8° 15.3° 59.5° 9.8° 49.6° 4.8° 40.6°
降雨量 57mm 78mm 149mm 168mm 191mm 241mm 190mm 151mm 249mm 165mm 119mm 52mm

近鄰的城市