JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

三島  (靜岡)

24 七月 (星期三) 25 七月 (星期四)
31° 88° 31° 87°
23° 73° 24° 75°
晴時多雲 --% 多雲時晴 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
26 七月 (星期五) 晴時多雲 30° 86° 23° 73° 20%
27 七月 (星期六) 晴時多雲 30° 86° 24° 75° 30%
28 七月 (星期日) 晴時多雲 31° 87° 24° 75° 30%
29 七月 (星期一) 晴時多雲 31° 87° 24° 75° 30%
30 七月 (星期二) 晴時多雲 30° 86° 24° 75° 30%
31 七月 (星期三) 晴時偶陣雨 29° 84° 22° 71° 40%
01 八月 (星期四) 晴時多雲 31° 87° 23° 73° 30%

月平均氣象數據 (三島 - ****)

三島

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 11.2° 52.2° 11.8° 53.2° 14.7° 58.5° 19.6° 67.3° 23.4° 74.1° 26.0° 78.8° 29.7° 85.5° 31.3° 88.3° 28.0° 82.4° 22.9° 73.2° 18.2° 64.8° 13.7° 56.7°
最低氣溫 0.5° 32.9° 1.1° 34° 4.3° 39.7° 9.2° 48.6° 13.9° 57° 18.3° 64.9° 22.4° 72.3° 23.2° 73.8° 19.8° 67.6° 13.5° 56.3° 7.8° 46° 2.6° 36.7°
降雨量 74mm 88mm 164mm 149mm 161mm 228mm 213mm 209mm 243mm 184mm 107mm 55mm

近鄰的城市