JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

靜岡  (靜岡)

24 七月 (星期三) 25 七月 (星期四)
30° 86° 30° 86°
23° 73° 23° 73°
晴時多雲 --% 多雲時晴 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
26 七月 (星期五) 晴時多雲 30° 86° 24° 75° 20%
27 七月 (星期六) 晴時多雲 30° 86° 24° 75° 30%
28 七月 (星期日) 晴時多雲 31° 87° 24° 75° 30%
29 七月 (星期一) 晴時多雲 31° 87° 24° 75° 30%
30 七月 (星期二) 晴時多雲 30° 86° 24° 75° 30%
31 七月 (星期三) 晴時偶陣雨 29° 84° 24° 75° 40%
01 八月 (星期四) 晴時多雲 28° 82° 24° 75° 30%

月平均氣象數據 (靜岡 - ****)

靜岡

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 11.5° 52.7° 12.0° 53.6° 14.8° 58.6° 19.5° 67.1° 23.0° 73.4° 25.7° 78.3° 29.5° 85.1° 30.8° 87.4° 27.9° 82.2° 23.1° 73.6° 18.4° 65.1° 14.0° 57.2°
最低氣溫 1.8° 35.2° 2.5° 36.5° 5.7° 42.3° 10.4° 50.7° 14.7° 58.5° 18.8° 65.8° 22.7° 72.9° 23.8° 74.8° 20.8° 69.4° 15.0° 59° 9.4° 48.9° 4.1° 39.4°
降雨量 75mm 103mm 217mm 210mm 213mm 293mm 278mm 251mm 292mm 200mm 132mm 63mm

近鄰的城市