JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

飯田  (長野)

19 七月 (星期五) 20 七月 (星期六)
28° 82° 28° 82°
21° 69° 21° 69°
陣雨 --% 多雲時有偶陣雨 60%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
21 七月 (星期日) 多雲 33° 91° 20° 68° 40%
22 七月 (星期一) 多雲 34° 93° 24° 75° 40%
23 七月 (星期二) 多雲時有偶陣雨 33° 91° 24° 75° 50%
24 七月 (星期三) 多雲 31° 87° 24° 75° 40%
25 七月 (星期四) 多雲時晴 32° 89° 24° 75° 30%
26 七月 (星期五) 晴時多雲 32° 89° 21° 69° 30%
27 七月 (星期六) 晴時偶陣雨 33° 91° 20° 68° 40%

月平均氣象數據 (飯田 - ****)

飯田

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 6.5° 43.7° 7.5° 45.5° 11.4° 52.5° 18.5° 65.3° 22.9° 73.2° 26.1° 79° 29.4° 84.9° 31.1° 88° 26.6° 79.9° 20.4° 68.7° 14.3° 57.7° 8.7° 47.7°
最低氣溫 -3.8° 25.2° -2.7° 27.1° 0.3° 32.5° 5.9° 42.6° 10.7° 51.3° 15.7° 60.3° 19.9° 67.8° 20.6° 69.1° 17.1° 62.8° 10.1° 50.2° 3.7° 38.7° -1.5° 29.3°
降雨量 63mm 77mm 137mm 127mm 158mm 203mm 216mm 139mm 219mm 134mm 87mm 52mm

近鄰的城市