JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

飯田  (長野)

12 十二月 (星期四) 13 十二月 (星期五)
12° 54° 11° 51°
36° -1° 31°
晴時多雲 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
14 十二月 (星期六) 晴時多雲 13° 55° -1° 31° 20%
15 十二月 (星期日) 晴時多雲 12° 53° 37° 10%
16 十二月 (星期一) 多雲時晴 15° 59° 39° 30%
17 十二月 (星期二) 多雲時晴 17° 62° 44° 30%
18 十二月 (星期三) 多雲時有雨 12° 53° 46° 50%
19 十二月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 14° 57° 35° 50%
20 十二月 (星期五) 晴時多雲 44° 32° 30%

月平均氣象數據 (飯田 - ****)

飯田

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 6.5° 43.7° 7.5° 45.5° 11.4° 52.5° 18.5° 65.3° 22.9° 73.2° 26.1° 79° 29.4° 84.9° 31.1° 88° 26.6° 79.9° 20.4° 68.7° 14.3° 57.7° 8.7° 47.7°
最低氣溫 -3.8° 25.2° -2.7° 27.1° 0.3° 32.5° 5.9° 42.6° 10.7° 51.3° 15.7° 60.3° 19.9° 67.8° 20.6° 69.1° 17.1° 62.8° 10.1° 50.2° 3.7° 38.7° -1.5° 29.3°
降雨量 63mm 77mm 137mm 127mm 158mm 203mm 216mm 139mm 219mm 134mm 87mm 52mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

11 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: