JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

長野  (長野)

24 七月 (星期三) 25 七月 (星期四)
31° 88° 32° 89°
21° 70° 21° 69°
晴時多雲 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
26 七月 (星期五) 晴時多雲 33° 91° 22° 71° 40%
27 七月 (星期六) 晴時多雲 32° 89° 23° 73° 40%
28 七月 (星期日) 多雲時晴 31° 87° 23° 73° 40%
29 七月 (星期一) 晴時多雲 31° 87° 22° 71° 40%
30 七月 (星期二) 晴時多雲 32° 89° 22° 71° 40%
31 七月 (星期三) 晴時偶陣雨 32° 89° 22° 71° 40%
01 八月 (星期四) 晴時偶陣雨 34° 93° 22° 71° 40%

月平均氣象數據 (長野 - ****)

長野

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 3.5° 38.3° 4.7° 40.5° 9.5° 49.1° 17.3° 63.1° 22.5° 72.5° 25.7° 78.3° 29.1° 84.4° 31.0° 87.8° 25.6° 78.1° 19.2° 66.6° 13.0° 55.4° 6.8° 44.2°
最低氣溫 -4.1° 24.6° -3.8° 25.2° -0.8° 30.6° 4.9° 40.8° 10.5° 50.9° 15.8° 60.4° 20.0° 68° 21.3° 70.3° 16.9° 62.4° 9.7° 49.5° 3.1° 37.6° -1.6° 29.1°
降雨量 51mm 50mm 59mm 54mm 75mm 109mm 134mm 98mm 129mm 83mm 44mm 46mm

近鄰的城市