JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

橫濱  (神奈川)

24 九月 (星期四) 25 九月 (星期五)
26° 78° 26° 78°
19° 66° 19° 66°
--% 多雲時有偶陣雨 60%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
26 九月 (星期六) 多雲 27° 80° 20° 68° 40%
27 九月 (星期日) 多雲 26° 78° 20° 68° 40%
28 九月 (星期一) 多雲時晴 27° 80° 20° 68° 30%
29 九月 (星期二) 多雲時晴 26° 78° 18° 64° 30%
30 九月 (星期三) 多雲時晴 26° 78° 19° 66° 30%
01 十月 (星期四) 多雲時有雨 24° 75° 19° 66° 50%
02 十月 (星期五) 晴時偶陣雨 29° 84° 21° 69° 40%

月平均氣象數據 (橫濱 - ****)

橫濱

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.9° 49.8° 10.3° 50.5° 13.2° 55.8° 18.5° 65.3° 22.4° 72.3° 24.9° 76.8° 28.7° 83.7° 30.6° 87.1° 26.7° 80.1° 21.5° 70.7° 16.7° 62.1° 12.4° 54.3°
最低氣溫 2.3° 36.1° 2.6° 36.7° 5.3° 41.5° 10.4° 50.7° 15.0° 59° 18.6° 65.5° 22.4° 72.3° 24.0° 75.2° 20.6° 69.1° 15.0° 59° 9.6° 49.3° 4.9° 40.8°
降雨量 59mm 68mm 141mm 144mm 152mm 190mm 169mm 165mm 234mm 206mm 107mm 55mm

近鄰的城市