JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

館山  (千葉)

04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
31° 87° 31° 87°
23° 73° 23° 73°
--% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
06 八月 (星期四) 晴時多雲 30° 86° 23° 73° 20%
07 八月 (星期五) 晴時多雲 31° 87° 24° 75° 20%
08 八月 (星期六) 晴時多雲 31° 87° 24° 75° 30%
09 八月 (星期日) 晴時多雲 32° 89° 23° 73° 20%
10 八月 (星期一) 晴時多雲 32° 89° 24° 75° 20%
11 八月 (星期二) 晴時多雲 31° 87° 26° 78° 30%
12 八月 (星期三) 晴時多雲 33° 91° 25° 77° 30%

月平均氣象數據 (館山 - ****)

館山

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 11.2° 52.2° 11.4° 52.5° 14.1° 57.4° 18.8° 65.8° 22.3° 72.1° 24.9° 76.8° 28.5° 83.3° 30.5° 86.9° 27.4° 81.3° 22.6° 72.7° 18.2° 64.8° 13.8° 56.8°
最低氣溫 1.0° 33.8° 1.4° 34.5° 4.5° 40.1° 9.3° 48.7° 14.1° 57.4° 18.0° 64.4° 21.9° 71.4° 23.2° 73.8° 19.9° 67.8° 13.9° 57° 8.4° 47.1° 3.4° 38.1°
降雨量 82mm 82mm 166mm 150mm 150mm 215mm 174mm 126mm 220mm 220mm 130mm 75mm

近鄰的城市