JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

銚子  (千葉)

20 十一月 (星期三) 21 十一月 (星期四)
15° 59° 15° 59°
48° 44°
晴天 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
22 十一月 (星期五) 多雲時有偶陣雨 17° 62° 11° 51° 50%
23 十一月 (星期六) 多雲時晴 19° 66° 12° 53° 30%
24 十一月 (星期日) 多雲 21° 69° 14° 57° 40%
25 十一月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 21° 69° 16° 60° 60%
26 十一月 (星期二) 多雲 18° 64° 12° 53° 40%
27 十一月 (星期三) 晴時多雲 12° 53° 42° 30%
28 十一月 (星期四) 晴時偶陣雨 14° 57° 46° 40%

月平均氣象數據 (銚子 - ****)

銚子

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.9° 49.8° 9.8° 49.6° 12.2° 54° 16.4° 61.5° 19.9° 67.8° 22.3° 72.1° 25.9° 78.6° 28.1° 82.6° 25.4° 77.7° 21.1° 70° 16.9° 62.4° 12.5° 54.5°
最低氣溫 2.7° 36.9° 3.0° 37.4° 5.9° 42.6° 10.3° 50.5° 14.2° 57.6° 17.2° 63° 20.7° 69.3° 23.0° 73.4° 21.0° 69.8° 16.3° 61.3° 10.7° 51.3° 5.4° 41.7°
降雨量 92mm 89mm 158mm 127mm 133mm 169mm 119mm 110mm 221mm 235mm 130mm 80mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

19 十一月

氣溫單位設定:

觀光景點: