JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

銚子  (千葉)

21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
12° 53° 12° 53°
39° 39°
晴天 --% 晴轉陰 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
23 一月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 15° 59° 48° 60%
24 一月 (星期五) 多雲 13° 55° 46° 40%
25 一月 (星期六) 多雲 10° 50° 44° 40%
26 一月 (星期日) 多雲時有偶陣雨 11° 51° 44° 50%
27 一月 (星期一) 多雲時有雨 46° 42° 50%
28 一月 (星期二) 多雲時有雨 46° 41° 50%
29 一月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 10° 50° 42° 50%

月平均氣象數據 (銚子 - ****)

銚子

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.9° 49.8° 9.8° 49.6° 12.2° 54° 16.4° 61.5° 19.9° 67.8° 22.3° 72.1° 25.9° 78.6° 28.1° 82.6° 25.4° 77.7° 21.1° 70° 16.9° 62.4° 12.5° 54.5°
最低氣溫 2.7° 36.9° 3.0° 37.4° 5.9° 42.6° 10.3° 50.5° 14.2° 57.6° 17.2° 63° 20.7° 69.3° 23.0° 73.4° 21.0° 69.8° 16.3° 61.3° 10.7° 51.3° 5.4° 41.7°
降雨量 92mm 89mm 158mm 127mm 133mm 169mm 119mm 110mm 221mm 235mm 130mm 80mm

近鄰的城市