JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

八丈島  (東京)

30 一月 (星期四) 31 一月 (星期五)
14° 57° 13° 55°
12° 54° 48°
多雲 --% 多雲 40%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
01 二月 (星期六) 多雲 11° 51° 46° 40%
02 二月 (星期日) 多雲 13° 55° 46° 40%
03 二月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 14° 57° 48° 50%
04 二月 (星期二) 多雲 13° 55° 48° 40%
05 二月 (星期三) 多雲 13° 55° 46° 40%
06 二月 (星期四) 晴時偶陣雨 16° 60° 14° 57° 40%
07 二月 (星期五) 晴時偶陣雨 16° 60° 11° 51° 40%

月平均氣象數據 (八丈島 - ****)

八丈島

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 12.7° 54.9° 13.3° 55.9° 15.5° 59.9° 18.7° 65.7° 21.2° 70.2° 23.4° 74.1° 27.2° 81° 29.3° 84.7° 27.5° 81.5° 23.6° 74.5° 19.7° 67.5° 15.7° 60.3°
最低氣溫 7.5° 45.5° 7.5° 45.5° 9.0° 48.2° 12.9° 55.2° 16.0° 60.8° 19.0° 66.2° 22.9° 73.2° 23.9° 75° 22.2° 72° 18.3° 64.9° 13.9° 57° 9.7° 49.5°
降雨量 190mm 203mm 309mm 227mm 251mm 381mm 225mm 179mm 339mm 466mm 251mm 183mm

近鄰的城市