JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

大島  (東京)

30 一月 (星期四) 31 一月 (星期五)
15° 59° 12° 53°
10° 50° 42°
晴時多雲 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
01 二月 (星期六) 多雲時晴 11° 51° 39° 30%
02 二月 (星期日) 多雲 12° 53° 41° 30%
03 二月 (星期一) 多雲 13° 55° 44° 40%
04 二月 (星期二) 多雲 11° 51° 41° 40%
05 二月 (星期三) 多雲 11° 51° 41° 40%
06 二月 (星期四) 晴時多雲 13° 55° 11° 51° 30%
07 二月 (星期五) 晴時多雲 11° 51° 41° 30%

月平均氣象數據 (大島 - ****)

大島

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 10.7° 51.3° 11.2° 52.2° 13.5° 56.3° 18.0° 64.4° 21.5° 70.7° 24.0° 75.2° 27.1° 80.8° 29.2° 84.6° 26.2° 79.2° 21.5° 70.7° 17.4° 63.3° 13.3° 55.9°
最低氣溫 3.7° 38.7° 3.4° 38.1° 6.2° 43.2° 10.3° 50.5° 14.5° 58.1° 18.1° 64.6° 21.8° 71.2° 23.1° 73.6° 20.5° 68.9° 15.7° 60.3° 11.0° 51.8° 6.2° 43.2°
降雨量 131mm 147mm 258mm 239mm 260mm 338mm 247mm 231mm 353mm 329mm 195mm 101mm

近鄰的城市