JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

東京  (東京)

21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
11° 52° 10° 50°
39° 37°
晴天 --% 晴轉陰 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
23 一月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 11° 51° 41° 50%
24 一月 (星期五) 多雲 15° 59° 44° 40%
25 一月 (星期六) 多雲 48° 41° 40%
26 一月 (星期日) 多雲時有偶陣雨 46° 41° 50%
27 一月 (星期一) 多雲時有雨 42° 39° 50%
28 一月 (星期二) 多雲時有偶陣雨 44° 39° 50%
29 一月 (星期三) 多雲時有雨 48° 42° 50%

月平均氣象數據 (東京 - ****)

東京

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.6° 49.3° 10.4° 50.7° 13.6° 56.5° 19.0° 66.2° 22.9° 73.2° 25.5° 77.9° 29.2° 84.6° 30.8° 87.4° 26.9° 80.4° 21.5° 70.7° 16.3° 61.3° 11.9° 53.4°
最低氣溫 0.9° 33.6° 1.7° 35.1° 4.4° 39.9° 9.4° 48.9° 14.0° 57.2° 18.0° 64.4° 21.8° 71.2° 23.0° 73.4° 19.7° 67.5° 14.2° 57.6° 8.3° 46.9° 3.5° 38.3°
降雨量 52mm 56mm 118mm 125mm 138mm 168mm 154mm 168mm 210mm 198mm 93mm 51mm

近鄰的城市