JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

水上  (群馬)

21 九月 (星期一) 22 九月 (星期二)
21° 69° 21° 69°
14° 57° 14° 57°
--% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
23 九月 (星期三) 多雲時晴 22° 71° 15° 59° 30%
24 九月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 18° 64° 14° 57° 60%
25 九月 (星期五) 多雲時有雨 21° 69° 14° 57° 70%
26 九月 (星期六) 多雲時有偶陣雨 24° 75° 16° 60° 50%
27 九月 (星期日) 多雲時晴 21° 69° 15° 59° 30%
28 九月 (星期一) 晴時偶陣雨 19° 66° 12° 53° 40%
29 九月 (星期二) 多雲時晴 19° 66° 11° 51° 30%

月平均氣象數據 (水上 - ****)

水上

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 2.6° 36.7° 3.2° 37.8° 6.9° 44.4° 14.5° 58.1° 20.0° 68° 23.3° 73.9° 26.9° 80.4° 28.4° 83.1° 23.6° 74.5° 17.6° 63.7° 12.0° 53.6° 6.1° 43°
最低氣溫 -4.6° 23.7° -4.6° 23.7° -1.7° 28.9° 3.1° 37.6° 8.3° 46.9° 13.4° 56.1° 17.7° 63.9° 18.9° 66° 15.1° 59.2° 8.5° 47.3° 2.6° 36.7° -1.8° 28.8°
降雨量 157mm 142mm 117mm 104mm 118mm 151mm 200mm 206mm 203mm 124mm 93mm 129mm

近鄰的城市