JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

前橋  (群馬)

04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
33° 91° 33° 91°
23° 73° 23° 73°
--% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
06 八月 (星期四) 晴時多雲 32° 89° 24° 75° 30%
07 八月 (星期五) 多雲時晴 32° 89° 24° 75° 30%
08 八月 (星期六) 多雲 31° 87° 24° 75° 40%
09 八月 (星期日) 晴時多雲 32° 89° 23° 73° 30%
10 八月 (星期一) 晴時多雲 34° 93° 24° 75° 30%
11 八月 (星期二) 晴時多雲 37° 98° 26° 78° 30%
12 八月 (星期三) 晴時多雲 36° 96° 26° 78° 30%

月平均氣象數據 (前橋 - ****)

前橋

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 8.8° 47.8° 9.4° 48.9° 12.9° 55.2° 19.0° 66.2° 23.5° 74.3° 26.2° 79.2° 29.7° 85.5° 31.3° 88.3° 26.7° 80.1° 21.2° 70.2° 16.0° 60.8° 11.4° 52.5°
最低氣溫 -0.8° 30.6° -0.4° 31.3° 2.6° 36.7° 8.0° 46.4° 13.1° 55.6° 17.5° 63.5° 21.4° 70.5° 22.6° 72.7° 18.9° 66° 12.5° 54.5° 6.5° 43.7° 1.7° 35.1°
降雨量 26mm 32mm 62mm 78mm 102mm 145mm 197mm 202mm 221mm 116mm 45mm 23mm

近鄰的城市