JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

土浦  (茨城)

21 九月 (星期一) 22 九月 (星期二)
25° 77° 25° 77°
17° 62° 17° 62°
--% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
23 九月 (星期三) 多雲時晴 25° 77° 19° 66° 30%
24 九月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 21° 69° 18° 64° 60%
25 九月 (星期五) 多雲時有雨 25° 77° 18° 64° 70%
26 九月 (星期六) 多雲時有偶陣雨 27° 80° 21° 69° 50%
27 九月 (星期日) 多雲時晴 23° 73° 18° 64° 30%
28 九月 (星期一) 晴時偶陣雨 25° 77° 19° 66° 40%
29 九月 (星期二) 晴時偶陣雨 25° 77° 18° 64° 40%

月平均氣象數據 (土浦 - ****)

土浦

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.1° 48.4° 9.7° 49.5° 12.7° 54.9° 18.3° 64.9° 22.3° 72.1° 24.8° 76.6° 28.7° 83.7° 30.7° 87.3° 26.6° 79.9° 21.2° 70.2° 16.2° 61.2° 11.6° 52.9°
最低氣溫 -1.1° 30° -0.4° 31.3° 2.8° 37° 8.1° 46.6° 13.0° 55.4° 16.9° 62.4° 20.9° 69.6° 22.6° 72.7° 19.1° 66.4° 13.0° 55.4° 6.5° 43.7° 1.3° 34.3°
降雨量 44mm 50mm 93mm 101mm 112mm 128mm 113mm 113mm 167mm 152mm 74mm 43mm

近鄰的城市