JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新庄  (山形)

21 九月 (星期一) 22 九月 (星期二)
26° 78° 26° 78°
13° 55° 13° 55°
--% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
23 九月 (星期三) 多雲時晴 24° 75° 15° 59° 30%
24 九月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 22° 71° 16° 60° 50%
25 九月 (星期五) 多雲時有偶陣雨 22° 71° 16° 60° 60%
26 九月 (星期六) 多雲 25° 77° 18° 64° 40%
27 九月 (星期日) 多雲 24° 75° 16° 60° 40%
28 九月 (星期一) 晴時偶陣雨 22° 71° 13° 55° 40%
29 九月 (星期二) 晴時偶陣雨 21° 69° 13° 55° 40%

月平均氣象數據 (新庄 - ****)

新庄

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 1.7° 35.1° 2.6° 36.7° 6.5° 43.7° 14.4° 57.9° 20.3° 68.5° 24.2° 75.6° 27.1° 80.8° 29.3° 84.7° 24.4° 75.9° 18.0° 64.4° 10.7° 51.3° 4.7° 40.5°
最低氣溫 -4.2° 24.4° -4.2° 24.4° -1.9° 28.6° 3.0° 37.4° 9.1° 48.4° 14.5° 58.1° 18.7° 65.7° 20.0° 68° 15.5° 59.9° 8.5° 47.3° 2.8° 37° -1.2° 29.8°
降雨量 208mm 139mm 116mm 96mm 105mm 127mm 197mm 167mm 144mm 157mm 189mm 224mm

近鄰的城市