JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新庄  (山形)

28 五月 (星期四) 29 五月 (星期五)
21° 70° 23° 73°
13° 55° 12° 53°
多雲時晴 --% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
30 五月 (星期六) 晴時多雲 27° 80° 10° 50° 20%
31 五月 (星期日) 多雲時晴 28° 82° 13° 55° 30%
01 六月 (星期一) 多雲時晴 27° 80° 14° 57° 30%
02 六月 (星期二) 多雲 25° 77° 15° 59° 40%
03 六月 (星期三) 晴時偶陣雨 24° 75° 10° 50° 40%
04 六月 (星期四) 晴時多雲 19° 66° 15° 59° 30%
05 六月 (星期五) 多雲時晴 24° 75° 13° 55° 30%

月平均氣象數據 (新庄 - ****)

新庄

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 1.7° 35.1° 2.6° 36.7° 6.5° 43.7° 14.4° 57.9° 20.3° 68.5° 24.2° 75.6° 27.1° 80.8° 29.3° 84.7° 24.4° 75.9° 18.0° 64.4° 10.7° 51.3° 4.7° 40.5°
最低氣溫 -4.2° 24.4° -4.2° 24.4° -1.9° 28.6° 3.0° 37.4° 9.1° 48.4° 14.5° 58.1° 18.7° 65.7° 20.0° 68° 15.5° 59.9° 8.5° 47.3° 2.8° 37° -1.2° 29.8°
降雨量 208mm 139mm 116mm 96mm 105mm 127mm 197mm 167mm 144mm 157mm 189mm 224mm

近鄰的城市