JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

米澤  (山形)

03 十二月 (星期四) 04 十二月 (星期五)
46° 46°
33° 33°
--% 多雲時有偶陣雨或雪 50%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
05 十二月 (星期六) 多雲時晴 44° -1° 31° 30%
06 十二月 (星期日) 多雲 10° 50° 32° 40%
07 十二月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 10° 50° 39° 50%
08 十二月 (星期二) 多雲 46° 37° 40%
09 十二月 (星期三) 多雲時有偶陣雪 41° -5° 23° 50%
10 十二月 (星期四) 晴時多雲 41° -7° 20° 30%
11 十二月 (星期五) 晴時多雲 46° -2° 29° 30%

月平均氣象數據 (米澤 - ****)

米澤

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 2.4° 36.3° 3.1° 37.6° 7.1° 44.8° 15.3° 59.5° 21.5° 70.7° 25.0° 77° 28.1° 82.6° 30.0° 86° 24.9° 76.8° 18.7° 65.7° 11.9° 53.4° 5.7° 42.3°
最低氣溫 -4.3° 24.3° -4.3° 24.3° -1.7° 28.9° 3.7° 38.7° 9.5° 49.1° 14.8° 58.6° 19.0° 66.2° 20.1° 68.2° 15.6° 60.1° 8.6° 47.5° 2.6° 36.7° -1.4° 29.5°
降雨量 138mm 100mm 77mm 68mm 78mm 112mm 158mm 149mm 134mm 106mm 112mm 129mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

02 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: