JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

米澤  (山形)

21 九月 (星期一) 22 九月 (星期二)
25° 77° 25° 77°
12° 53° 12° 53°
--% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
23 九月 (星期三) 多雲時晴 23° 73° 15° 59° 30%
24 九月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 21° 69° 15° 59° 50%
25 九月 (星期五) 多雲時有偶陣雨 21° 69° 15° 59° 60%
26 九月 (星期六) 多雲 24° 75° 17° 62° 40%
27 九月 (星期日) 多雲 23° 73° 15° 59° 40%
28 九月 (星期一) 晴時偶陣雨 23° 73° 16° 60° 40%
29 九月 (星期二) 晴時偶陣雨 19° 66° 13° 55° 40%

月平均氣象數據 (米澤 - ****)

米澤

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 2.4° 36.3° 3.1° 37.6° 7.1° 44.8° 15.3° 59.5° 21.5° 70.7° 25.0° 77° 28.1° 82.6° 30.0° 86° 24.9° 76.8° 18.7° 65.7° 11.9° 53.4° 5.7° 42.3°
最低氣溫 -4.3° 24.3° -4.3° 24.3° -1.7° 28.9° 3.7° 38.7° 9.5° 49.1° 14.8° 58.6° 19.0° 66.2° 20.1° 68.2° 15.6° 60.1° 8.6° 47.5° 2.6° 36.7° -1.4° 29.5°
降雨量 138mm 100mm 77mm 68mm 78mm 112mm 158mm 149mm 134mm 106mm 112mm 129mm

近鄰的城市