JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

山形  (山形)

01 十月 (星期四) 02 十月 (星期五)
25° 77° 25° 77°
14° 57° 14° 57°
多雲時有偶陣雨 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
03 十月 (星期六) 晴時多雲 26° 78° 14° 57° 30%
04 十月 (星期日) 多雲 25° 77° 15° 59° 40%
05 十月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 23° 73° 15° 59° 50%
06 十月 (星期二) 多雲時晴 22° 71° 12° 53° 30%
07 十月 (星期三) 多雲時晴 21° 69° 11° 51° 30%
08 十月 (星期四) 晴時偶陣雨 20° 68° 48° 40%
09 十月 (星期五) 晴時多雲 21° 69° 46° 30%

月平均氣象數據 (山形 - ****)

山形

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 3.1° 37.6° 4.0° 39.2° 8.4° 47.1° 16.2° 61.2° 22.0° 71.6° 25.4° 77.7° 28.4° 83.1° 30.4° 86.7° 25.2° 77.4° 19.0° 66.2° 12.2° 54° 6.4° 43.5°
最低氣溫 -3.4° 25.9° -3.3° 26.1° -0.7° 30.7° 4.5° 40.1° 10.1° 50.2° 15.2° 59.4° 19.4° 66.9° 20.7° 69.3° 16.2° 61.2° 9.2° 48.6° 3.2° 37.8° -0.7° 30.7°
降雨量 83mm 63mm 69mm 68mm 75mm 111mm 157mm 151mm 127mm 92mm 85mm 83mm

近鄰的城市